Meerssens Mannenkoor
woensdag, 27 september 2023

MMK historie

Onze voorganger: Zangvereeniging Meerssen’s
Mannenkoor

In een artikel in de Limburger Koerier
in het voorjaar van 1934 kunnen wij lezen: “Toen voor enkele
maanden een nieuwe zangvereeniging geboren werd in den kring van
Meerssen’s muziekgezelschappen, en gedoopt werd “Meerssen’s
Mannenkoor” vroeg men zich angstvallig af, of het nieuwe teere
wicht wel teekenen van levensvatbaarheid zou kunnen geven. Doch het
wicht groeide in stilte op en is in dien korten tijd reeds een
flinke, stoere knaap geworden. Met onvermoeibaren ijver werd er
aangepakt en onder de voortreffelijke en ijvervolle leiding van zijn
directeur, dhr. Alb. Geraerds werd een geheel nieuw repertoire
ingestudeerd, alsmede de Vlaamsche Operette “Godelieveken” en een
blijspel “Eene kleine vergissing”.

Uit bovenstaand citaat blijkt dat niet
alleen koorwerken werden uitgevoerd, maar ook operettes en
blijspelen. Het koor groeide in korte tijd uit tot een veertigtal
leden. De optredens vonden plaats in de concertzaal van zijn
voorzitter, de heer Roeger en in zaal Willems-de Macker. Gerepeteerd
werd in de Gymnastiekzaal van de R.K.Jongensschool en in de Synagoge,
die in 1946 werd verkocht aan een bestuurslid van het Meerssen’s
Mannenkoor. Er werden zomerfeesten (in augustus 1936 o.l.v. de heer
L.Volders), winterconcerten (“tot opvrolijking der lange
winteravonden”) en kinderfeesten georganiseerd.

In augustus 1935 werd met succes
deelgenomen aan een muziekconcours te Eysden. Het Meerssen’s
Mannenkoor behaalde in de derde afdeling een eerste prijs: “Voorwaar
een schitterende prestatie van dit jonge muziekgezelschap”.

Dat het niet altijd voor de wind ging
met het koor bleek uit een artikel in de Limburger Koerier van 21
augustus 1936: “Zijn onze gegevens juist, dan zal onze
zangvereniging “Meerssen’s Mannenkoor”, die eens zo’n hoogen
trap van bloei bereikte, een algehele reorganisatie ondergaan”.

In het najaar van 1953 werd
Zangvereeniging Meerssen’s Mannenkoor opgeheven.

De redactie