Meerssens Mannenkoor
donderdag, 28 september 2023

Laatste nieuws van het Meerssens Mannenkoor

Plaquette Landstormkorps

Meerssens Mannenkoor en Landstormkorps Limburgsche Jagers
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ons leger werd versterkt met een vrijwilligers verband, de Landstorm. De regering achtte het noodzakelijk om het gemobiliseerde leger aan te vullen met de Vrijwillige Landstorm gezien de dreigingen en onrust die de ons omringende Grote Oorlog bracht. Vele vluchtelingen, gedeserteerde militairen van de diverse oorlogsvoerende naties en tekorten aan voedsel en brandstof noopten tot meer binnenlandse inzet, terwijl de gemobiliseerde eenheden de grenzen en stranden bewaakten.
In Limburg werd dit nog beter gevoeld. Het was de dans ontsprongen doordat de Duitsers om Zuid Limburg heen België introkken, maar het kanongebulder in Luik was duidelijk te horen geweest. En veel vluchtelingen waren Limburg binnengetrokken. De vrijwilligers stroomden in groten getale (1500) toe en uit de vele opgerichte afdelingen werd het Landstormkorps Limburgsche Jagers gevormd. Dat Korps mocht als teken van verbondenheid een door de Valkenburgse bevolking geschonken Koninklijk Erkend vaandel ontvangen. Dat geschiedde op 5 september 1915 op de weidegronden van Kasteel “Oost”.
De soldaat marcheert het best als hij kan zingen en zo werd in 1923 een zeer nationaal getint lied uitgebracht “Onz Landstorm Jagers”, gecomponeerd door de uit Heerlen afkomstige Mathieu Kessels, componist, muziekuitgever en directeur van de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten te Tilburg. En in 1928 werd wederom op het korps een lied geschreven: “Limburgsche Jagers in Den Haag”. Dat sloeg op de inzet van de Jagers in 1918 toen de Vrijwillige Landstorm een belangrijke bijdrage leverde aan het smoren van een mogelijk socialistische machtsovername.
Deze voornoemde zaken kwamen bijeen op 4 september j.l in de onthulling van een Plaquette nabij de plaats waar 100 jaar eerder het vaandel van het korps werd ontvangen. De plaquette memoreert die vaandeluitreiking. De onthulling werd verricht door de burgemeester van Valkenburg, de heer Martin Eurlings en de Regimentscommandant Luitenant-kolonel Ramon Jansen. Dit in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Valkenburg, van het Regiment en Bataljon Limburgse Jagers, de Jonge en Oude Nobele schutterij van Valkenburg in hun mooie uniform van het Bondscontingent Limburgse Jagers, de dames Maessen en Hoen, die voor de foto van de vaandeloverdracht hebben gezorgd en leden van het Meerssens Mannenkoor, waaronder twee oud-Limburgse Jagers.
Waarom de voorzitter Louis Verleisdonk, penningmeester Wim Rhoen en de oud LJ-ers Jep Vencken en Math Canna aanwezig waren lag in het feit dat het Meerssens Mannenkoor de voornoemde twee Landstormmarsen ingestudeerd heeft. Zij zijn digitaal opgenomen door ons lid Math Otten en zijn zoon. Die marsen inclusief een instrumentale mars (78 toerenplaat), welke door het lid Guido Severijns is gedigitaliseerd, ondersteunen een fotocollage en films uit de dertiger jaren van de vorige eeuw, die samen op een DVD zijn gezet. Die DVD is ter gelegenheid van het 100 jaar Landstormkorps door de Stichting Regiment Limburgse Jagers uitgebracht en zowel op de website www.limburgsejagers.nl alsook op You Tube te zien is.
Kortom met vereende krachten is een stukje Limburgs Militair Erfgoed vastgelegd zowel met de plaquette in de openbare ruimte, als digitaal met foto, film en muziek op de DVD. Dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.
Nico Vroom ( voorzitter stichting RLJ , lid Meerssens Mannenkoor)